základní škola


Jací žáci nás mohou navštěvovat?


Jsme základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ. v platném znění.

Základní vzdělávání je poskytováno ve třídách pro žáky s mentálním postižením, ve třídách s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými vývojovými poruchami učení a chování. Přijímáme žáky na základně doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce.


Jak to u nás vypadá?


 


Žáky vzděláváme dle školního vzdělávacího programu Cesta ke vzdělání vycházejícího z minimálních výstupů rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V případě potřeby, po souhlasu zákonných zástupců a školského poradenského zařízení, žákům umožňujeme vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů.

Vzdělávání žáků vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. V jednotlivých třídách se vzdělává v průměru okolo dvanácti žáků, kterým se věnuje učitel ve spolupráci s asistenty pedagoga.


Co nabízíme?


  • nižší počet žáků ve třídě
  • individuální přístup, speciálně pedagogické metody a formy výuky
  • výuku v moderně vybavených učebnách s využitím ICT pomůcek (interaktivní panely ve třídách, iPady, tablety, robotické pomůcky)
  • výuku se zaměřením na rozvoj praktických dovedností žáků (vybavené dílny pro pracovní vyučovaní, keramická dílna, cvičné kuchyně, zahrada s venkovní učebnou, PC učebna)
  • podnětné, respektující a bezpečné prostředí pro žáky
  • komplexní podporu žáků i zákonných zástupců a rodin ve spolupráci se školními poradenskými pracovišti, školskými výchovnými a poradenskými zařízeními a dalšími odborníky
  • účast na různých sportovních, výtvarných a dalších soutěžích
  • výuku formou osobního prožitku (projektové dne, školní exkurze a výlety)
  • hudební, divadelní, taneční a zábavná vystoupení žáků
  • přednášky, kurzy a semináře pro žáky i jejich zákonné zástupce