Základní škola při zdravotnickém zařízení nemocnice Strakonice, a.s.


Školy při zdravotnických zařízeních rozeznává školský zákon jako zvláštní kategorii. V těchto školách se vzdělávají děti a žáci se zdravotním oslabením nebo dlouhodobě nemocní umístění  v příslušném zdravotnickém zařízení, pokud jejich zdravotní stav vzdělávání umožňuje.Jak výuka probíhá?


Základní škola při zdravotnickém zařízení zajištuje výuku na dětském oddělení v Nemocnici Strakonice, a.s., kde jsou vzděláváni hospitalizovaní žáci během jejich povinné školní docházky.

 • Pro zařazení do výuky předchází souhlas zákonných zástupců a lékaře.
 • Ve vyučování je kladen důraz zejména na individuální přístup k žákům.
 • Výuka probíhá v souladu s léčebným procesem, v případě potřeby a při delší hospitalizaci se navazuje spolupráce s kmenovou školou žáka.
 • Při vyučování je respektováno pracovní tempo žáka a přihlíží se k vývoji zdravotního stavu. Lékař stanovuje možnou míru aktuální školní zátěže a její formu.
 • Vzdělávání žáků závisí na délce hospitalizace a důvodu, pro který je žák v nemocnici. Pro tyto žáky je nejdůležitější dosažení návaznosti na školní výuku.
 • Důležitým faktorem je přispívat ke smysluplnému naplňování volného času stráveného ve zdravotnickém zařízení, zvláště ve výtvarné, pracovní, hudební a literární výchově, působit na zlepšování estetického vzhledu nemocničního prostředí a tím pozitivně působit na psychiku nemocného dítěte.
 • Při výuce jsou využívány moderní přístupy a pomůcky – např. PC, didaktické hry, výukové aplikace, apod.
 • Celý výchovně-vzdělávací proces se prolíná s prvky herní terapie, která umožňuje žákovi lepší pochopení a zvládnutí dané životní situace.
 • Škola při zdravotnickém zařízení plní také důležitý úkol a tím je vhodným přístupem zabránit vzniku nežádoucích projevů hospitalizmu a psychických depresí, zaměřit se na zájmy dětí a vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi, vyučujícím a zdravotníky.

Ve škole zabezpečuje speciální pedagog vzhledem k dětskému pacientovi následující funkce


 • pedagogickou - tzn. zajištění kontinuity výchovy a vzdělávání,
 • léčebnou - odvedení pozornosti od nemoci, čímž pozitivně ovlivňuje celkový zdravotní stav dítěte,
 • psychologickou - usnadňuje adaptaci ve zdravotnickém zařízení,
 • sociální - umožňuje zprostředkování kontaktu s okolním světem, vytváří citové zázemí v cizím neznámém prostředí, reguluje citovou labilitu.