Školská rada


Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (Zákona č. 561/2004 Sb. - O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 


Pravomoce školské rady


 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Členové školské rady


Za zaměstnance: Bc. Lenka Kubernová

Za rodiče: Irena Vlčková

Za zřizovatele: Klára Nováková, DiS


Školní rok 2022 / 2023


První školská rada se v letošním školním roce 2022/2023 konala dne 1.9.2022 v 15,30 hod.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy školské rady
 3. Seznámení a schválení Výroční zprávy za školní rok 2021/2022
 4. Seznámení s rozpočtem školy a s personálním obsazením školy
 5. seznámení s plánem a organizačním zabezpečením školního roku 2022/2023
 6. Dodatek ŠVP pro ZŠS – vzdělávání žáků podle § 50 ŠZ
 7. ŠVP ZŠ – nové Cesta ke vzdělání I i II
 8. Školní řád
 9. Strategický plán rozvoje školy
 10. Diskuse, různé