Podatelna


Úřední hodiny podatelny:               

pondělí – pátek         

7.00 - 11.30

12.30 - 13.30


Adresa pro doručování dokumentů:

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430

Plánkova 430

386 01  Strakonice

IČ: 63289920


Elektronická adresa podatelny:                  

info@zmskolast.cz


Indentifikátor datové schránky:                 

ah9inaz


Přehled datových formátů, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Acrobat Reader (.pdf), obrazové přílohy (.jpg, .jpeg/jfif, .tif/tiff, .png, .gif), zvukové přílohy (.mp3, .mp2, .pcm, .wav), databázové přílohy (.xml), textové přílohy (.doc/docx/rtf, .txt, .xls).

Podatelna v žádném případě nepřijímá: spustitelné soubory (*.com, *.exe, *.vbs, *.pif atd.)


Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD, flash disk, externí disk


Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných systémem:

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není považována za doručenou na podatelnu.

Elektronická podatelna provádí kontrolu, zda přijaté podání v elektronické podobě je čitelné, zda je podepsala osoba uvedená na kvalifikovaném certifikátu a zda je certifikát platný. Pokud je při této kontrole zjištěno, že toto podání má vady, postupuje se dále dle příslušných ustanovení správního řádu.


Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu, který není podáním nebo podnětem a nelze jej vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud je škole doručen dokument v analogové či digitální podobě, je neúplný nebo nečitelný, a je schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění.

Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, příjemce dokument dále nezpracovává. Není-li příjemce schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.