Školní družinaO nás


Školní družina plní výchovně vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání žáků, pomáhá žákům překonávat jejich handicapy a plnohodnotně využívat volný čas. Je místem pro odpočinek a relaxaci i místem, kde se mohou setkávat žáci z různých tříd a mít dostatek prostoru ke hře a kamarádství.

Školní družina je určena především pro žáky prvního stupně základní školy a prvního i druhého stupně základní školy speciální. K pravidelné docházce však jsou přijímáni i žáci druhého stupně základní školy, pokud oddělení nedosáhnou své kapacity – 80 žáků.

Pro zajištění spokojenosti žáků a řádného chodu školní družiny je velmi důležitý vzájemný respekt a úzká spolupráce mezi rodiči, zákonnými zástupci a vychovateli a ostatními pedagogickými pracovníky.

Veškeré další informace týkající se například úplaty za školní družinu, vnitřního řádu školní družiny, formulářů ke stažení najdete v sekci ŠKOLA – ŠKOLNÍ DRUŽINA – Formuláře, dokumenty.


Jak to u nás vypadá?Školní družina je rozdělena do šesti oddělení. Její provoz začíná v 6,30 hodin ráno a končí v 16,00 hodin odpoledne. Pět oddělení využívá pro svoji každodenní činnost učebny v hlavní budově školy. Jedno oddělení se nachází mimo hlavní budovu školy, v budově na druhé straně školního pozemku. V tomto oddělení se také mezi 14,30 a 15,00 hod schází děti ze všech ostatních oddělení a tráví zbylý čas ve školní družině společně.


1. oddělení vychovatelka Milena Koubková
2. oddělení vychovatelka Liliana Sejrková
3. oddělení vychovatelka Šárka Demetrová, DiS
4. oddělení vychovatelka Mgr. Radka Pechová
5. oddělení vychovatelka Renata Bláhová
6. oddělení vedoucí vychovatelka Markéta Nárovcová

Činnost školní družiny


Školní družina nabízí účastníkům zájmové, vzdělávací, odpočinkové a spontánní činnosti. Nabízíme aktivity v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny Hrou ke spokojenosti. Výchovně vzdělávací aktivity jsou rozvrženy v týdenních plánech. Pravidelně se střídají činnosti různého charakteru.

Účastníci školní družiny na základně svých schopností a dovedností prochází činnostmi, které vyplývají z celoročního plánu školní družiny. Mezi výchovně vzdělávací cíle patří respektující vztahy k lidem i k přírodě, ochrana zdraví, otevřená komunikace, schopnost spolupráce a respekt k druhým lidem. Působíme také v oblasti prevence rizikového chování, ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, a při všech činnostech dbáme na fyzickou i psychickou bezpečnost účastníků školní družiny a emociální pohodu.

Během školního roku se účastníci aktivně zapojují do všech činností školní družiny. Vychovatelky ve spolupráci s asistenty pedagoga vytváří příjemné a podnětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením školy. Rozvíjí samostatné a zdravé sebevědomí, vytváří pocit pohody a harmonie a vedou k získávání samostatnosti při řešení problémů.

Náplň činností je věkově přiměřená, motivující a respektující individualitu. Vždy zohledňuje individuální možnosti a pokrok a dodává účastníkům školní družiny dostatečnou zpětnou vazbou.