Výjezdní pedagogVzdělávání v domácím prostředí


Naše škola umožňuje žákům vzdělávání v domácím prostředí podle §50, odst. 3, Školského zákona na základě doporučení lékaře a školského poradenského zařízení.


Školský zákon - § 50, odstavec 3

„Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.“


Pro jaké žáky je tato forma vzdělávání vhodná?


Pokud splňujete některé z následujících bodů, můžete o vzdělávání v domácím prostředí požádat.

  • Ze zdravotních důvodů Vašemu dítěti lékař nedoporučil docházku do kolektivu jiných osob. (Například z důvodu rizika onemocnění či výrazného zhoršení zdravotního či psychického stavu.)
  • Vaše dítě má souběžné postižení více vadami.
  • Vaše dítě prodělává dlouhodobé onemocnění (delší než dva měsíce).

Co je přínosem této formy vzdělávání?


  • Na základně individuálního vzdělávacího plánu přizpůsobíme tempo, způsob i množství učiva aktuálnímu zdravotnímu i psychickému stavu žáka.
  • Je sníženo riziko zameškání učiva při dlouhodobém onemocnění.
  • Žák není vystaven nutnosti docházet pravidelně do školy, což by mohlo zapříčinit zhoršení jeho zdravotního nebo psychického stavu. (Například žáci s poruchou autistického spektra.)
  • Žák není vystaven neúměrné zátěži z náročného cestování do školy, které by mohlo zapříčinit zhoršení jeho zdravotního nebo psychického stavu.

Jak výuka probíhá?


Vašemu dítěti vypracujeme individuální vzdělávací plán vycházející z jeho možností a aktuálního zdravotního i psychického stavu. Budou Vám poskytnuty tematické plány vyučovacích předmětů pro lepší orientaci v jednotlivých školních výstupech.

Výuka probíhá formou pravidelných návštěv speciálního pedagoga v domácím prostředí, zadáváním vhodných činností pomocí internetu (Google učebna), případně „papírovou“ formou, nebo telefonickými konzultacemi.

Výjezdní pedagog vyučuje naše žáky vzdělávané podle §50, odst. 3, Školského zákona v domácím prostředí v podělí a v úterý dopoledne. Konkrétní čas výuky je vždy domluven předem telefonicky a nepřesáhne výukový blok, který trvá maximálně 90 min. Jednotlivé návštěvy probíhají přibližně 1x za měsíc.


Kam až za našimi žáky jezdíme?


V současné době máme žáky, za nimiž dojíždíme na vzdálenosti až do 70 km od Strakonic.