Často kladené dotazy


Komu poskytujeme služby?


Naši klienti jsou děti, žáci či studenti s mentálním a kombinovaným postižením od raného věku až do ukončení vzdělávání. Diagnózu mentálního a kombinovaného postižení stanovuje klinický psycholog nebo psycholog v PPP, či ve zdravotnickém zařízení na základě standardizovaných testů. Potvrdí-li se jiné než mentální postižením (např. vývojová dysfázie nebo PAS), doporučíme vám kontaktovat specializované pracoviště, kde vám pomohou.


Jak je možné se k nám do SPC objednat?


Objednat se můžete v pracovní době, pondělí až pátek v době od 8:00 do 13:00 hodin na telefonním čísle naší sociální pracovnice Mgr. Karolíny Hladké tel.: 602 413 639, nebo nám napište na e-mail: hladka@zmskolast.cz. Sociální pracovnice si zaznamená Vaše jméno, kontakt, bydliště, včetně potřeb dítěte i rodiny a domluví s vámi termín vstupního vyšetření. Objednat dítě do SPC může pouze zákonný zástupce nebo klient sám, pokud je zletilý.

Do SPC v Táboře se objednávejte u speciálního pedagoga, Mgr. Elišky Novákové, na tel. č.: 728 426 815, pondělí až pátek v době od 8:00 do 13:00 hodin.


Jak probíhá vstupní vyšetření?


Při vstupním vyšetření s Vámi sociální pracovnice vyplní anamnestický dotazník. Požádá Vás o podepsání Žádosti o poskytnutí poradenských služeb. Speciální pedagog vyšetří dítě nebo žáka formou her a řízených aktivit. V případě potřeby na základě Vašeho souhlasu psycholožka provede psychologické vyšetření a posoudí vhodnost zařazení vašeho dítěte do odpovídajícího vzdělávacího programu a dle Vašeho přání dále konzultujeme např. výběr mateřské či základní školy. Vaše děti mohou být vzdělávány formou integrace v běžné škole s vhodně nastavenými podpůrnými opatřeními, ve škole zřízené dle §16, odst. 9, základní škole speciální nebo v mateřské škole speciální. Pracovníci SPC vám budou nápomocni po celou dobu vzdělávání Vašeho dítěte.


Co si přinést s sebou na první návštěvu SPC (vstupní vyšetření)?


Rádi bychom vás poprosili, abyste ke vstupnímu vyšetření přinesli aktuální lékařskou dokumentaci (z neurologie, od klinického psychologa, psychiatra, popř. jiného lékaře) a zprávy z ŠPZ. Z vstupního vyšetření obdržíte Zprávu školského poradenského zařízení a Doporučení školského poradenského zařízení, které vám předáme osobně, zašleme datovou schránkou nebo poštou.


Kdy probíhají zápisy do MŠ (MŠS) a do ZŠ (ZŠS)?


Zápisy do všech mateřských škol probíhají v měsíci květnu. Přesný termín zápisu si zjistíte na webových stránkách Vámi zvolené mateřské školy. Při zápisu do mateřské školy speciální je třeba doložit Doporučení ŠPZ, které vyhotoví speciální pedagog SPC.

Vzhledem k velmi omezeným kapacitám Speciálně pedagogických center je nezbytné, abyste SPC oslovili s dostatečným předstihem, nejlépe půl roku před zápisem.

Zápisy do všech základních škol probíhají obvykle v průběhu dubna. Doporučujeme, přesný termín zápisu zjistit na webových stránkách zvolené školy. Při zápisu do školy zřízené dle §16, odst. 9 nebo základní školy speciální je třeba doložit Doporučení ŠPZ, které vyhotoví speciální pedagog SPC. Vzhledem k omezeným kapacitám Speciálně pedagogických center je nezbytné, abyste SPC oslovili s dostatečným předstihem, nejlépe půl roku před zápisem.


Jak je to s odkladem povinné školní docházky (OŠD)?


Podmínky pro odložení školní docházky upravuje §37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Co je dodatečný (druhý) odklad?


Pokud se u žáka v průběhu prvního pololetí školního roku projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. Následně může zákonnému zástupci doporučit možnost vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v mateřské škole.


Kdy se vyhotovuje Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami?


Doporučení vydáme vždy před zařazením dítěte nebo žáka do MŠ (MŠ speciální) nebo ZŠ (ZŠ speciální), zpravidla na konci předcházejícího školního roku. Doba platnosti doporučení je různá, dle SVP dítěte nebo žáka, pohybuje se v rozmezí 1-4 let. Před uplynutím doby platnosti doporučení se provádí rediagnostika SVP a obnovuje se doba platnosti doporučení.


Jak získat asistenta pedagoga do školy? Jak získat pro školu pomůcky a učebnice?


Při individuální integraci v běžné škole můžeme na základě posouzení SVP dítěte prostřednictvím Doporučení poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami doporučit personální podporu (zřízení pozice asistenta pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka). Stejně tak máme možnost do běžné školy doporučit i materiální podporu, tedy využívání potřebných pomůcek a učebnic. Posouzení SVP probíhá při vstupním vyšetření, při návštěvě školy, formou pozorování dítěte ve výuce, na základě rozhovoru s učiteli a s vedením školy. SPC nedoporučuje personální a materiální podporu do škol zřízených dle §16 ŠZ, tedy do škol speciálních.


Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga?


Asistent pedagoga pomáhá ve třídě učiteli nejenom při vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v rozsahu, který je určen podpůrným opatřením v odstavci Personální podpora ve škole. Asistent pedagoga věnuje pozornost i ostatním dětem ve třídě, jeho činnost se zakládá na úzké spolupráci s učitelem. Dle pokynů učitele individuálně pracuje s žákem se SVP, např. dovysvětlení učiva, procvičování učiva, třídění a systematizace učiva, rozlišování důležitých a méně důležitých informací. Dalším úkolem asistenta pedagoga je pomoc při začleňování žáka do třídního kolektivu, a zejména vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.


Použité zkratky:

PPP Pedagogicko-psychologická poradna

SPC Speciálně pedagogické centrum

PAS Poruchy autistického spektra

ŠPZ Školské poradenské zařízení (PPP, SPC)

MŠ Mateřská škola

MŠS Mateřská škola speciální

ZŠ Základní škola

ZŠS Základní škola speciální

OŠD Odklad školní docházky

SVP Speciálně vzdělávací potřeby

ŠZ Školský zákon č. 561/2004 Sb