MATEřská škola


Jaké děti nás mohou navštěvovat?


Mateřská škola speciální poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - s mentálním postižením, smyslovým postižením (zrakovým, sluchovým), s narušenou komunikační schopností, s poruchami chování, s tělesným postižením, s poruchou autistického spektra či souběžným postižením více vadami.

Přijímány jsou děti na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Naše mateřská škola je jediná tohoto typu na Strakonicku a Písecku. Dojíždějí k nám děti z různých míst v regionu, pro které je prostředí s menším počtem dětí a individuálním přístupem vhodnější než prostředí v běžné mateřské škole.


Jak to u nás vypadá?


Mateřská škola speciální je rozdělena na tři třídy. Součástí každé třídy je herní koutek a prostor pro vzdělávání. Děti mohou navštěvovat místnost, které je určena pro individuální speciálně pedagogickou práci.Vchod do budovy je bezbariérový. Budovu školy obklopuje školní zahrada, na severní straně zahrady se nachází pískoviště, altán, houpačky a přírodní xylofon, na západní pak dětské hřiště se skluzavkou a dalšími hracími prvky. Součástí zahrady je též asfaltové hřiště, kde mohou jezdit děti na odrážedlech a tříkolkách.


 


Co nabízíme?


 • odbornou speciálně-pedagogickou péči
 • augmentativní a alternativní komunikaci (AAK)
 • péči o děti s poruchou autistického spektra
 • řečovou výchovu - každodenní logopedické chvilky
 • rehabilitační péči - bazální stimulaci, použití overballů, relaxačních vaků a válců, míčkování, orofaciální stimulaci
 • ergoterapeutickou péči - práce s keramickou hlínou, modelování
 • zdravotně - preventivní programy - kondiční cvičení
 • aktivity posilující estetické cítění dítěte - muzikofiletika, artefiletika
 • aktivity podporující socializaci dítěte - návštěvy divadel, návštěvy muzea, návštěvy 1. tříd základních škol, návštěvy v domovech seniorů, výlety
 • relaxaci v multisenzorické místnosti Snoezelen
 • využívání nově vybavené herny v prostorách základní školy
 • zahradu s prostorným dětským hřištěm  


Vzdělávání


Vzdělávání dětí v Mateřské škole speciální je rozpracováno ve školním vzdělávacím programu Poznáváme svět, zpracovaném v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který vychází z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Výuku zajištují kvalifikovaní speciální pedagogové ve spolupráci s asistenty pedagoga. 


1. třída Broučci

V první třídě, kam docházejí děti od tří let, se snažíme o klidnou adaptaci dětí při přechodu z rodiny do mateřské školy. Zaměřujeme se na rozvoj sebeobslužných činností a hygienických návyků, zapojujeme děti do kolektivu a podněcujeme jejich řečovou aktivitu.2. třída Motýlci

Do oddělení Motýlků jsou zařazovány děti od čtyř let.  Zaměřujeme se na prohlubování hygienických návyků, na rozvoj vyjadřování, rozvoj základů myšlení, manuální zručnosti a prosociálního chování. 3. třída Včelky

Toto oddělení navštěvují děti od pěti let a děti s odloženou školní docházkou. Zaměřujeme na rozvoj výslovnosti a souvislého vyjadřování, matematické pregramotnosti - osvojení číselných a matematických pojmů, podporujeme rozumové schopnosti a celkovou přípravu dětí na základní vzdělávání.Organizace dne


Provoz mateřské školy:          pondělí – pátek          6.30 - 16.00


6.30 – 8.00 hodin

Příchod dětí, hry, činnosti dle vlastní volby, tvořivá činnost, individuální práce s dětmi, logopedická prevence.

8.00 – 8.30 hodin

Tělovýchovná chvilka, pohybové hry, cvičení s náčiním, kondiční cvičení při hudbě, rehabilitační cvičení (bazální stimulace, orofaciální techniky).

8.30 – 9.00 hodin

Hygiena, svačina.

9.00 –  9.30 hodin

Skupinová i individuální práce s dětmi ve třídě nebo při pobytu venku, řízené činnosti dle podmínek a potřeb, tvořivá činnost.

9.30 – 11.30 hodin

Sebeobluha, využívání zahrady, vycházky do okolí, realizace v hudební, dramatické či výtvarné oblasti dle dílčích projektů, speciální pedagogická činnost - individuální práce s dětmi dle jejich schopností a individuálních potřeb.

11.30 - 12.15 hodin

Hygiena, oběd.

12.15 – 14.15 hodin

Příprava na spánek, chvilka s pohádkou, chvilka s písničkou, poslech relaxační hudby, spánek, relaxace dětí.

14.15 –16.00 hodin

Probuzení, hygiena, odpolední svačina. Hry a zájmová činnost dětí, pobyt na školní zahradě, individuální práce s dětmi dle potřeb a zájmu dětí ve třídě.