Praktická škola


Kdo nás může navštěvovat?


Praktická škola je určena absolventům základní školy, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku. Je určena pro žáky s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s poruchou autistického spektra. Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.


Vzdělávací oboryPraktická škole dvouletá je určena pro žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením v kombinaci s postižením jiným.

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižení a souběžným postižením více vadami.

Hlavním cílem školních vzdělávacích programů pro praktickou školu jednoletou a dvouletou je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě, posílení sociální integrace, osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností především v každodenním životě, ale i  v různých profesních oblastech. Důraz je kladen na individuální potřeby a psychické i fyzické možnosti žáků. Především se snažíme o vypěstování kladného vztahu k práci, rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře jsou do všech předmětů zařazeny různé druhy terapií a využívání dostupných digitálních učebních pomůcek.

Pro výuku jsou využívány učebny v budově školy - počítačová učebna, výtvarný ateliér, cvičné kuchyně, dílny. K dispozici je také snoezelen, herna, keramická dílna a školní zahrada.

Studium praktické školy je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z části praktické a teoretické. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností a dovedností uplatnit při pomocných pracích v oblasti služeb a výroby, například ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních společnostech či v zemědělství, případně v chráněných dílnách a pracovištích.


Ve školním roce 2022/2023 není praktická škola otevřena z důvodu naplnění kapacity žáků.


Práce studentů z minulých let stále zdobí interiéry školy.