Základní škola speciální


Jací žáci nás mohou navštěvovat?


Jsme základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ v platném znění.

V naší základní škole speciální umožňujeme získat základy vzdělání žákům se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením v možné kombinaci se souběžným postižením více vadami, jako jsou například poruchy autistického spektra. Možnou alternativou výuky v podobě denní pravidelné docházky je i vzdělávání žáků podle §50, odst. 3, ŠZ. Více informací o tomto způsobu vzdělávání najdete na našich webových stránkách v sekci Co můžeme nabídnout? – Výjezdní pedagog.

Přijímáme žáky na základně doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu zákonného zástupce.


Jak to u nás vypadá?V současné době máme otevřeno šest tříd základní školy speciální. Ve třídách se vzdělávají společně žáci z více ročníků. Velmi důležité je pro nás vhodné zařazení žáků do konkrétních tříd na základně jejich individuálních potřeb, schopností a dovedností.  

Ve jednotlivých třídách se vzdělává v průměru okolo šesti žáků, kterým se věnuje učitel ve spolupráci s jedním nebo dvěma asistenty pedagoga.

Žáky vzděláváme v souladu se školními vzdělávacími programy Cesta pro život I. nebo Cesta pro život II. v závislosti na stupni postižení. Docházka do základní školy speciální je desetiletá a na jejím konci žáci získají základy vzdělání.

Výuka probíhá individuální formou s vhodným a chápajícím přístupem pedagogů. Při výuce používáme celou řadu speciálně pedagogických metod a postupů. Vyučujeme ve vhodně vybavených učebnách, využíváme celou řadu digitálních technologií, výukových programů a speciálních pomůcek.  Snažíme se vytvořit žákům podnětné a láskyplné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a zažijí v rámci svých možností pocity úspěchu a uznání.

Velmi důležitá je pro nás partnerská komunikace s rodiči a zákonnými zástupci. Jsme si plně vědomi toho, že nám svěřují své děti a děláme vše pro to, abychom je rozvíjeli v rámci svých možností a aby se u nás cítili dobře a bezpečně.


Co nabízíme?


  • nízký počet žáků ve třídě
  • individuální přístup při výuce – přizpůsobujeme potřebám žáků
  • vyváženou kombinaci výuky a hry, která má relaxační a socializační význam a poskytuje žákům prostor k odpočinku
  • využívání relaxačních koutků v každé třídě, velmi pěkně vybavené herny, školní zahrady, cvičných kuchyní a keramické dílny
  • relaxační pobyt ve snoezelenu – multisenzorické místnosti poskytující dětem širokou škálu smyslových zkušeností, které zvyšují jejich kvalitu života
  • využití brýlí pro virtuální realitu v rámci terapeutických cvičení
  • využívání konceptu Bazální stimulace, který uplatňujeme především u dětí se změnami v oblasti smyslového vnímání, v oblasti hybnosti a komunikace, se speciálními vzdělávacími potřebami
  • canisterapii
  • využívání individualizovaných výukových materiálů a strukturovaného učení (nejen) pro žáky s PAS
  • činnosti s výukovými programy na PC, interaktivních tabulích, tabletech, iPadech a komunikátorech