SPC - O nás


Naše Speciálně pedagogické centrum poskytuje péči dětem, žákům a studentům s mentálním postižením.


Jaké služby nabízíme?


Poskytujeme především tyto poradenské služby:

 • psychologické a speciálně pedagogické vyšetření
 • konzultace s pedagogy ve škole (jednorázové – opakované)
 • konzultace ohledně problémů při vzdělávání žáků (jednorázové - opakované)
 • individuální péči
 • sociální poradenství
 • a další.

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra nebo v terénu.


Ambulantní formy péče


 • Jednorázová:

Většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému. Je nabízeno poradenství pro rodiče a u dítěte, žáka nebo studenta se provádí vyšetření psychologické a speciálně pedagogické (podle potřeby a zakázky zákonných zástupců), po kterém následuje doporučení a případné opatření.

 • Opakovaná:

Probíhá kontrolní vyšetření (například u žáků integrovaných v běžných typech škol), po kterém opět následuje doporučení a případné korekce opatření.

 • Pravidelná:

Dítě, žák, student dojíždí do SPC v pravidelné periodě – např. 1x 14 dní, měsíc (podle potřeby), přičemž návštěvy SPC je možné střídat s výjezdy (při pravidelných návštěvách bývá prováděna reedukace, případně edukace).


Terénní formy péče


 • Výjezdy do škol:

Metodická podpora učitelům, konzultace k IVP, přímá práce se žákem, kariérové poradenství, pozorování žáka v přirozeném vzdělávacím procesu, kontrola vhodnosti nastavení vzdělávacího prostředí aj.

 • Výjezdy do rodin:

Rodinné poradenství, krátkodobé řešení problémů či dlouhodobou spolupráci s rodinou zaměřenou na psychosociální podporu, pomoc při orientaci v sociální síti, včetně podpory individuální výuky žáků, kteří ze zdravotních důvodů nemohou každodenně docházet do školy, a vyučuje je pedagog, který dochází za žáky domů.

 • Výjezdy do školských a jiných než školských zařízení, v nichž je žák umístěn (dětský domov, stacionář aj.)

Speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření


Komplexní, případně dílčí speciálně pedagogické nebo psychologické vyšetření se poskytuje především za účelem:

 • doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků uvedených v § 6 odst. 1, vyhlášky 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
 • stanovení speciálně pedagogických intervenčních postupů u žáků uvedených v § 6 odst. 1 vyhlášky 197/2016 Sb včetně způsobů jejich zajištění,
 • zpracování návrhů na zařazování a přeřazování žáků podle písmena uvedených v § 6 odst. 1 vyhlášky 197/2016 Sb včetně způsobů jejich zajištění do škol, tříd, nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • zpracování návrhů vzdělávání žáka podle vzdělávacího programu odpovídajícího jeho vzdělávacím potřebám,
 • zjišťování účinnosti a potřebnosti uplatňovaných podpůrných opatření a speciálně pedagogických a psychologických intervenčních postupů pro účely vzdělávání žáků, kterým centrum poskytuje poradenské služby,
 • poskytování služeb kariérového poradenství pro žáky uvedené v § 6 odst. 1 vyhlášky 197/2016 Sb.

Povaha vyšetření:

Dítě (žák, student) bude vyšetřeno pracovníkem SPC (psychologem, speciálním pedagogem) se zaměřením na motoriku, jemnou i hrubou, grafomotoriku, rozumové schopnosti, vnímání, paměť a vnější projev, popř. školní znalosti a vědomosti, řeč a komunikační schopnosti.


Postupy při vyšetření:

Psychologické a speciálně pedagogické testy, vyšetření řeči, výslovnosti a komunikačních dovedností, anamnestický rozhovor se zákonnými zástupci, případně podle potřeby doplněné o pozorování, náslech ve třídě, rozhovor s třídními učiteli, s jinými pedagogickými pracovníky (na výjezdech do ZŠ a MŠ), případně dalšími osobami (např. poradcem rané péče) aj.


Zpráva z vyšetření:

Na závěr vyšetření jsou zákonní zástupci a přiměřenou formou též samotný žák seznámeni s navrhovanými doporučeními a s možností podpory, které z těchto doporučení vyplývají. Zákonný zástupce potvrzuje svým podpisem, že doporučení s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně, že k němu uplatňuje výhrady, spolu s jejich upřesněním.

Jak již bylo uvedeno, výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta, a to včetně možných kombinací a variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání.

SPC poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována poradenská pomoc (tedy rodičům, nebo zletilému klientovi). Škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává, poskytuje pouze doporučení.

Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce může, do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o jejich revizi (NUV – Národní ústav pro vzdělávání).


Očekávaný prospěch z vyšetření:

Získání informací o možnostech vzdělávání žáka, stanovení míry podpory a doporučení podpůrných opatření, návrh metod, pomůcek, zpracování podkladů pro školské zařazení, metodická pomoc pedagogům školy.

V případě návrhu zařazení žáka do vzdělávání s podporou IVP s využitím minimálních výstupů, nebo do jiného vzdělávacího programu (pro ZŠ Speciální) má zákonný zástupce právo na poskytnutí úplné informace o dopadech opatření do vzdělávání a o rozdílech mezi jednotlivými vzdělávacími programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v základní nebo Speciální škole, včetně dalších možností uplatnění žáka po absolvování jednotlivých vzdělávacích programů. Rodiče mají právo na poskytnutí úplné informace o různých formách podpůrných opatření, která vždy předcházejí případnému zařazení žáka do jiného vzdělávacího programu.


Alternativy vyšetření:

Zákonný zástupce může požádat o vyšetření na jiném pracovišti v síti školských poradenských zařízení v celé ČR, případně žádat o opakované vyšetření, nebo o revizi.


Možné důsledky při neudělení souhlasu s vyšetřením:

Při nesouhlasu zákonného zástupce s vyšetřením dítěte/žáka není možné vytvořit optimální podmínky pro jeho přiměřené vzdělávání (např. vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, individuální či skupinová integrace, přítomnost pedagogického asistenta ad.)


Metodicko-konzultačních návštěvy ve škole (výjezdy do škol):

Účelem je podpora žáka a jeho pedagogů při výuce, metodická pomoc škole, řešení konkrétních problémů. Služba se poskytuje dle potřeby, především u individuálně integrovaných žáků, písemná zpráva z konzultace se poskytuje pouze na vyžádání.


Postup při metodicko-konzultační návštěvě ve škole (obecně):

 • Seznámení s prostředím školy (učebny, chodby, sociální zařízení, jídelna, ŠD apod.) – především tehdy, pokud jde o první návštěvu ve škole,
 • konzultace s vedením školy: zařazení žáka do některé z forem speciálního vzdělávání (případně o změnách ve vzdělávacích potřebách již zařazeného žáka),
 • doporučení vhodných kompenzačních a didaktických pomůcek
 • informace o možných způsobech zajištění finančních prostředků na tyto pomůcky
 • v případě potřeby doporučení vzdělávání s podporou asistenta pedagoga
 • stanovení rozsahu práce a náplň práce asistenta pedagoga.

Pokud je to možné, pak probíhá návštěva minimálně v jedné, lépe ve dvou vyučovacích hodinách - zvláště tehdy, pokud má žák ve škole problémy, případně pokud jde o změnu vzdělávacích potřeb žáka.


Ve výuce sledujeme:

 • účast žáka ve vyučování (absence, výuka mimo kolektiv žáků….),
 • plnění vzdělávacích cílů – naplňování individuálního vzdělávacího plánu (IVP),
 • úpravu prostředí třídy i pracovního místa žáka,
 • schopnost využívat nabízených forem a metod práce jeho pozornost,
 • zapojení do aktivit třídy,
 • spolupráci žáka se spolužáky (nakolik se do výuky skutečně má možnost zapojit),
 • schopnost samostatné práce ve vyučování,
 • používání kompenzačních pomůcek,
 • aktivitu,
 • interakci s vyučujícím,
 • potřebu a způsob práce s podporou asistenta pedagoga.

Konzultace s třídním učitelem (výchovným poradcem, asistentem pedagoga, případně s vyučujícími žáka) se zaměřuje na specifika a přiblížení problému žáka pedagogům. Je třeba zaměřovat se na návrhy na úpravu konkrétních vzdělávacích opatření a na hodnocení používaných metod a forem práce co se týká jejich efektivity. Ve vztahu k hodnocení a klasifikaci dosahovaných výsledků, je třeba pomoci pedagogům nastavit objektivně hodnocení tak, aby žák byl motivován, ale nebyl nadhodnocován. Je možné využít také alternativních forem hodnocení (širší slovní hodnocení, body, procenta, počet chyb…).

Speciální pedagog ŠPZ by měl umět doporučit odpovídajících pomůcky vhodné ke vzdělávání konkrétního žáka s potřebou podpory. Nabízet metodickou podporu učitelům, příp. asistentovi pedagoga je jedním ze stěžejních úkolů SPC.


Metodické návštěvy při zařazení žáků do MŠ

 • Individuální péče (pravidelné terapie)

Jedná se o individuální práci speciálního pedagoga nebo psychologa SPC s dítětem, realizovaná na žádost zákonného zástupce především u dětí v předškolním věku. Tato terapie je především zaměřena na rozvoj komunikace, grafomotoriky a přípravu na školu.

Doba trvání vyšetření či konzultace Pohybuje se od 30 minut (v případě jednodušší konzultace) do cca 3 hodiny (v případě komplexního vyšetření, kde je s přestávkami třeba počítat s pobytem na pracovišti po dobu celého dopoledne). Vždy záleží na povaze vyšetření či konzultace.