Školní poradenské pracovištěPoslání Školního poradenského pracoviště


Hlavní náplní poradenské činnosti ve škole je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu a pomáhat uspokojovat speciální výchovné a vzdělávací potřeby žáků. Nedílnou součástí je péče o žáky s rizikovým chováním a předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Školní poradenské pracoviště se dále zaměřuje na volbu dalšího vzdělávání žáků, nabízí kariérové poradenství a asistenci při volbě škol. Poradenští pracovníci aktivně spolupracují s pedagogickým sborem a jinými školskými poradenskými zařízeními. Poradenské služby jsou poskytovány žákům, rodičům i jiným zákonným zástupcům.


O co nám jde?


 • budovat příznivé klima školy
 • zajišťovat prevenci sociálně patologických jevů
 • koordinovat aktivity související s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 • poskytovat kariérové poradenství
 • průběžně monitorovat zájem žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem
 • k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy
 • zajistit včasnou intervenci v případě řešení výchovných problémů
 • monitorovat sociálně patologické jevy a jejich rizika
 • poskytovat přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • zajišťovat besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
 • realizovat a koordinovat aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity
 • a dalších sociálně patologické jevy
 • koordinovat spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky (Středisko výchovné péče)
 • poskytovat poradenskou činnost pro zákonné zástupce

Nezbytnou součástí primární prevence na naší škole je realizace třídnických hodin ve výuce. Jedná se o pravidelné a nerušené setkání třídního učitele se svou třídou, vedoucí k podchycení a řešení problémů, které se ve třídách vyskytují a tím negativně ovlivňují atmosféru i klima třídy. Třídnické hodiny nabízejí prostor pro utváření zdravého způsobu chování mezi dětmi, rozvíjí osobnost dítěte a jeho sociální dovednosti, vedou žáky k vyjádření vlastního názoru a k vědomí, že jsou schopni konstruktivně ovlivňovat své okolí.  V neposlední řadě slouží TH jako prevence sociálně patologických jevů.


Jaké činnosti využíváme při práci s žáky?


 • seznamovací hry – vedou k podpoře vztahů mezi žáky a mezi učitelem a třídou
 • aktivity na práci s pravidly školy
 • aktivity spojené s tvorbou pravidel třídy – nutnost propojení s životem třídy a postupy při jejich porušování
 • aktivity spojené s utvářením identity třídy
 • aktivity pro utváření a posílení vztahů ve třídě
 • aktivity na řešení záležitostí ve třídě
 • aktivity, jejichž cílem je pobavit – aktivity s cílem pobavit žáky posilují kamarádství a pomáhají skupině velmi efektivně, děti baví a dělají je rády

Náplň práce metodika prevence


 • realizovat Minimální preventivní program
 • koordinovat práci jednotlivých pedagogů a úzce spolupracovat s třídním učitelem při řešení problémů
 • poskytování poradenské pomoci rodičům, zákonným zástupcům a žákům v oblasti rizikového chování, zneužívání návykových látek, šikany aj.
 • koordinovat preventivní práci ve třídách
 • úzce spolupracovat s výchovnou poradkyní
 • zajišťovat besedy a programy do tříd
 • zapojení žáků do všech aktivit tak, aby sami sledovali dění ve škole, snažili se potlačit nepříznivé vlivy a řešili problémové situace
 • podle potřeby zajišťování kontaktů na další státní, nestátní a zdravotnické organizace
 • pracovat s rizikovými žáky a krizovými situacemi ve škole
 • plánovat a zajišťovat vzdělávání pedagogických pracovníků

Náplň práce výchovného poradce


 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání
 • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží — prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci sociálně patologických jevů - rizikové chování (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek, kyberšikana)
 • odbornou podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • odbornou podporu při práci se žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení
 • vhodnou volbu dalšího vzdělávání a profesního uplatnění — kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci pro žáky i jejich rodiče, sledování legislativy a spolupráce se středními školami v okolí Strakonic
 • zabezpečení poskytování poradenských služeb ve spolupráci s vedením školy, s metodikem prevence, s učiteli a dalšími pracovníky školy ve spolupráci se ŠPZ a dalšími institucemi