snoezelen


Součástí našich vzdělávacího programů Cesta pro život I a Cesta pro život II jsou i vyučovací předměty Smyslová výchova a Terapie. Cílem těchto předmětů je rozvíjet u žáků schopnosti, které by jinak zůstaly skryté. Působením na žáky prostřednictvím různých terapeutických metod, technik a pomůcek pomáhá k docílení výrazných pokroků v oblastech vnímání a paměti, pozornosti, vědomostí a dovedností, smyslových funkcí, řečových funkcí, motoriky a senzomotoriky, chování a emocí, komunikace a sociální interakce, relaxace, kreativity a seberealizace.

Naše škola disponuje místností Snoezelen, což je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Jedná se o příjemné a upravené prostředí, jehož cílem je vyvolání smyslových pocitů prostřednictvím různých interaktivních světelných a zvukových pomůcek, vůní či hudby. Je určena pro žáky s mentálním či tělesným postižením, souběžným postižením více vadami, s poruchou autistického spektra či s poruchami chování a učení.

Díky dlouholeté podpoře Jihočeského kraje a mnohých sponzorů se nám podařilo vybavit náš Snoezelen kvalitním a funkčním vybavením, které nám velmi pomáhá v pozitivním rozvíjení osobností našich žáků.